Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

Verkiezingsprogramma 2006

Partijprogramma PWF 2006

Voorwoord
Uitgangspunten
Inhoud
1. Algemene Zaken
2. Je woont prettig en veilig in de nieuwe gemeente
3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat
4. Economie, Werk en Sociaal Beleid
5. Zorg, Dienstverlening en Samenleving
6. Onderwijs en Jeugd
7. Ruimtegebruik en Volkshuisvesting
8. Ouderenzorg
9. Gehandicapten
10. Dierenwelzijnsbeleid
11. Schoon, Groen en Milieubewust

Voorwoord

GroenLinks heeft samen met SP-sympathisanten en anderen het initiatief genomen om de politieke partij Progressief West-Friesland op te richten. Al snel sloten zich allerlei mensen bij ons aan en nu zijn wij de snelst groeiende politieke beweging in de gemeente. De komende jaren wil Progressief West-Friesland voorgoed afrekenen met een cultuur waarin vriendjespolitiek en achterkamertjes de toon zetten. Gedragscodes voor raad en college, integriteitsafspraken voor publiek-private samenwerking, registratie van de economische belangen van gemeentebestuurders en een actief gebruik van de Lokale Rekenkamer zijn daarvoor instrumenten. Ook naar de omliggende gemeenten stralen we uit dat we in zijn voor samenwerking. De Nieuwe Gemeente moet een successtory worden. De lokale democratie krijgt een oppepper door meer werkbezoeken,inspraakavonden, hoorzittingen en andere manieren om de politiek (en de discussies die daarin thuis horen) dichter bij de burgers te brengen.

De Nieuwe Gemeente
Het heeft de politiek en de ambtenaren van de oude gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik bloed, zweet en tranen gekost om de fusie en daarmee de vorming van de Nieuwe Gemeente voor elkaar te krijgen. Progressief West-Friesland vindt dat de fusie voor de inwoners een verbetering moet opleveren.

Dienstverlening: U krijgt waar voor uw geld!
U mag rekenen op een klantvriendelijke gemeente, die gewoon snel en efficiënt de diensten levert die u van de gemeente mag verwachten. Brieven en bezwaren worden binnen de geldende termijnen keurig afgedaan. U wordt niet meer van het kastje naar de muur gestuurd en u hoeft niet altijd naar het gemeentehuis. Dienstverlening gaat ook via de beste website van Nederland en als het nodig is komt de gemeente gewoon aan huis. U weet waarvoor u belasting betaalt: duidelijke gemeentelijke doelen, heldere metingen en jaarlijkse rapportcijfers laten u zien of we waar maken wat we beloven! Ieder jaar staat een begrijpelijke begroting op de website en als u wilt krijgt u die thuis.

Een goede buur….
Progressief West-Friesland wil graag goede contacten met alle buurgemeenten. Dat betekent regelmatig samen koffie drinken ook als er geen directe aanleiding is. Maar goede buren houden rekening met elkaar, dus:

Samenwerking met 7 West-Friese gemeenten in Gemeenschappelijke Regelingen is onontkoombaar met de taken die de gemeente erbij krjgt van het rijk. Nadrukkelijk moet vastgelegd worden dat de gemeenteraad het beleid bepaalt en zorgt dat de kosten in de hand gehouden worden

Uitgangspunten:

Wat is progressief?

Sociaal
Progressief West-Friesland streeft naar een solidaire samenleving, waarin welvaart en middelen eerlijk verdeeld worden. Een eerlijke verdeling op iedere schaal, maar ook op lokaal niveau. De sterken moeten de zwakkeren beschermen.

In de vorige eeuw is in Nederland een stelsel opgebouwd, waarin ook aan de zwakkeren in de maatschappij een menswaardig bestaan werd geboden. Dat stelsel staat nu onder druk.

Progressief West-Friesland vindt dat het principe van dit sociale systeem behouden moet blijven.

Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning krijgen de gemeenten in 2007 een veel grotere bevoegdheid bij de uitvoering van het sociale stelsel. Dit moet rechtvaardig gebeuren. Progressief West-Friesland vindt dat zoveel mogelijk mensen aan de slag moeten komen. Werk geeft niet alleen inkomen, het geeft ook zelfvertrouwen, het emancipeert en geeft een positie in de samenleving. Het recht hebben tot werken is gekoppeld aan de beschikbaarheid van werk.

Voor Progressief West-Friesland is het niet acceptabel dat jonge mensen zonder werk
thuis zitten.

Leefbaar
De Nieuwe Gemeente moet leefbaar zijn en blijven. Leefbaar is een ruim begrip, er is in het politieke taalgebruik slordig mee omgesprongen.

In de visie van Progressief West-Friesland betekent leefbaarheid voor onze gemeente, die bestaat uit een stad, dorpen en kleine dorpskernen, dat het prettig wonen is in ieder van die kernen.

Het betekent ook dat de solidariteit tussen jong en oud in alle dorpen behouden en versterkt moet worden. Leefbaar betekent eveneens goede voorzieningen op het gebied van zorg, cultuur, sport, recreatie, verenigingsleven, winkels en natuur. In een leefbare gemeente zijn burgers betrokken bij wat er in die gemeente gebeurt. Leefbaarheid is ook gekoppeld aan werkgelegenheid. Waar het prettig wonen is zullen bedrijven zich graag vestigen. Mensen die creatief en ondernemend zijn zullen er willen blijven.

Duurzaam
De wereld met haar kwetsbare ecosystemen wordt bedreigd door het broeikaseffect, andere milieuvervuiling en aantasting van natuurwaarden. De nieuwe gemeente kan op lokaal niveau haar steentje bijdragen. De gemeente heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor het mooie stuk land waarop ze is gelegen, en er zijn echte mogelijkheden om het nog mooier te maken.

Inhoud

1. Algemene Zaken
2. Je woont prettig en veilig in de nieuwe gemeente
3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat
4. Economie, Werk en Sociaal Beleid
5. Zorg, Dienstverlening en Samenleving
6. Onderwijs en Jeugd
7. Ruimtegebruik en Volkshuisvesting
8. Ouderenzorg
9. Gehandicapten
10. Dierenwelzijnsbeleid
11. Schoon, Groen en Milieubewust

1. Algemene zaken

Afstand inwoners bestuur.
Door samenvoeging dreigt de afstand inwoners-bestuur groter te worden. Progressief West-Friesland wil dat absoluut niet laten gebeuren. Wij willen niet dat gemeentelijke politiek vergadert in een onneembare vesting ver van de inwoners, maar dat ze naar de inwoners toe gaat en vergadert in dorpshuizen of waar het maar kan, afhankelijk van de onderwerpen of gewoon wisselend.

Progressief West-Friesland is tegenstander van een uitgave van vele miljoenen voor een nieuw duur gemeentehuis. Allerlei technische mogelijkheden inschakelen, flexibel en op locatie werken is het uitgangspunt.
Gemeentebestuur en de burger ontmoeten elkaar. Inwoners de gelegenheid geven met lokale problemen naar voren te komen, bijvoorbeeld tijdens een vragenhalfuurtje voorafgaande aan raads- of commissievergaderingen.
Elk kwartaal en mocht daar aanleiding toe zijn iedere maand een wandeling door een wijk/dorp door gemeentebestuur, woningbouwvereniging, wijkagent, voorafgaand aan vergaderingen, zodat duidelijk wordt waar men het over heeft. Progressief West-Friesland wil dat de gemeente weer betrokken raakt.

Een belangrijk voordeel is dat zaken op korte termijn gerealiseerd kunnen worden zonder dat er eindeloze procedures voor nodig zijn. Door zaken te combineren kun je geld besparen en wat nog belangrijker is, de bewoners voelen zich serieus genomen en echt gehoord.

De ambtenaar komt naar u toe..
Zo veel mogelijk via steunpunten/loketten in diverse kernen, maar ook dat de ambtenaar bij de inwoner langskomt voor een bouwvergunning of het bezorgen van een paspoort, mocht de inwoner ziek zijn of slecht ter been of simpelweg niet in staat zijn om naar het gemeentehuis te komen. Progressief West-Friesland vindt dat de gemeenteambtenaar er voor de inwoners is.

Wijk of dorpsraden, eigen budget
Progressief West-Friesland wil in alle wijken of dorpen een raad die zou moeten kunnen beschikken over een klein budget. De Nieuwe Gemeente is er voor iedereen!

Een nieuwe gastvrije gemeente
Natuurlijk moet de Nieuwe Gemeente plaats bieden aan zoveel mogelijk verschillende meningen, gedachten en culturen. Er is in de Nieuwe Gemeente geen plek voor racisme en voor onverdraagzaamheid. We zijn trots op onze gastvrijheid en zorgen dat nieuwkomers zich snel thuis voelen. We investeren in onderwijs en maatschappelijke participatie van iedereen. Ongeacht afkomst en cultuur. Achterstandsituaties worden actief bestreden.

Niemand wordt op straat aan zijn of haar lot overgelaten en voedselbanken zijn in onze Nieuwe Gemeente niet nodig. Dat is waar Progressief West-Friesland voor staat.

Internationale solidariteit en verantwoordelijkheid
Progressief West-Friesland is voorstander van een stedenband met een gemeente in een ontwikkelingsland. De gemeente stimuleert plaatselijke initiatieven op het gebied van mondiale sociale vraagstukken en bewustwording. Elk jaar wordt een substantiële bijdrage (gelijk aan de voormalige opbrengst van de staanplaatsen van de kledingcontainers) besteed aan een duurzaam kleinschalig project in een ontwikkelingsland.

Een andere manier om op gemeentelijk niveau bij te dragen aan internationale solidariteit is door het stimuleren van verantwoord ondernemen en ethisch consumeren bij lokale bedrijven en bij consumenten. Een gemeente kan beginnen door kritisch te kijken naar haar eigen aanschafbeleid waar het kleding, koffie en voedsel aangaat. Worden deze producten wel duurzaam geproduceerd zonder kinderarbeid, zonder schade aan producenten in ontwikkelingslanden en zonder schade aan het milieu? De gemeente moet het goede voorbeeld geven door een verantwoord en duurzaam inkoopbeleid.

Progressief West-Friesland wil een duurzame samenleving, waarbij welzijn voor welvaart gaat!

2. Je woont prettig en veilig in je nieuwe gemeente

Handhaving en veiligheid
Door de landelijke bezuinigingen en de meldkamers op afstand is er onder de inwoners veel onvrede over de huidige situatie. Men ziet “nooit” politie op straat en voelt zich in de steek gelaten door het lokale bestuur. De inwoners weten niet precies waar zij terecht kunnen om hun klachten of oplossingen te vertellen, waardoor er veel wrijving ontstaat tussen burger en bestuur. Politie dient net als de ambulance binnen 15 minuten aanwezig te kunnen zijn. Kan de politie dat niet, dan zal ze moeten uitleggen waarom niet.

Progressief West-Friesland wil de wijkagent zichtbaar in de wijk of de kern en de bevolking kan hem of haar ook telefonisch bereiken. Inschakeling van particuliere beveiligers alleen dan als daar ontvangsten tegenover staan.

Bundeling van klachten en oplossingen
Het openen van een laagdrempelig klachtenloket dat allerlei soorten klachten behandelt of bundelt en de inwoners actief op de hoogte houdt is noodzakelijk om snel op probleemsituaties in uw wijk of kern in te kunnen spelen.

Vergunning en handhaving
Progressief West-Friesland wil dat de gemeente krachtig optreedt tegen het illegaal bouwen, het ongeoorloofd dempen van sloten, het rooien van singles, wallen en bomen. De gemeente moet noodzakelijke maatregelen nemen rond risicovolle bedrijven, vergunningen iedere twee jaar actualiseren, energie, mobiliteit, afval, milieuzorg en water als integrale onderdelen in de vergunningen opnemen en haar ruimtelijke ordeningsplannen handhaven. Maar de gemeente moet zich ook aan haar eigen regels houden.

3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat
rogressief West-Friesland wil initiatieven nemen voor autoluwe kernen, veilige en logische fiets- en wandelroutes en het weren van sluipverkeer. Waar mogelijk worden, samen met de bewoners, autovrije (speel)straten gecreëerd.

Het openbaar vervoer is van een onaanvaardbaar slecht niveau. Progressief West-Friesland wil zich sterk maken voor niet alleen het behoud van de bestaande busroutes maar ook voor het verder verbeteren van het openbaar vervoer en dit voor zoveel mogelijk birgers goedkoper dan wel gratis aanbieden.

Progressief West-Friesland ergert zich aan het woud van verkeersborden op diverse plekken. Wat heeft het voor zin als er niet gecontroleerd wordt. Progressief West-Friesland pleit voor veel minder borden en alleen daar waar het echt moet.

Progressief West-Friesland wil een proef, zoals in Oosterwolde, waar in het centrum alle borden zijn weggehaald, palen, stoepen etc. zijn verwijderd. Het resultaat is dat (bijna) iedereen het als prettig ervaart, er veel minder hard gereden wordt, men veel meer rekening met elkaar houdt en er daardoor minder ongelukken gebeuren.

Progressief West-Friesland pleit ervoor dat er op de zeer gevaarlijke Westfrisiaweg een maximum snelheid wordt gehandhaafd van 80 km per uur.

Mobiliteit
Aangezien de meeste mensen wonen, werken, winkelen en ontspannen binnen een straal van 20 kilometer willen wij een korte-afstanden-beleid gaan stimuleren. Om het verkeer voor fietsers aantrekkelijker te maken zullen er o.a. veilige doorgaande fietsroutes binnen de bebouwde kom en naar omliggende kernen moeten komen.

Ook vinden wij het belangrijk, vooral voor de jeugd en onze ouderen, dat er beter en liefst gratis openbaar vervoer komt.

Water
De Nieuwe Gemeente zal een integraal waterplan opstellen om de aanwezige waterlopen, sloten en plassen te integreren in het recreatieve gebruik van het buitengebied, vaar- en schaatsroutes waar mogelijk verbeteren of creëren en de natuurbelevingswaarde vergroten door onder andere het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het verbeteren van de ecologische hoofdstructuur. Daarbij wil Progressief West-Friesland het gebruik van elektrisch varen stimuleren en het varen met snelle en lawaaiige boten streng aanpakken.

In dit geheel wil Progressief West-Friesland de medewerking van de agrarische sector door met het verbreden van sloten een bijdrage te leveren aan de oplossing van het waterbergingsprobleem.

Het saneren en aanleggen van gescheiden rioolwatersystemen willen wij stimuleren.

Progressief West-Friesland wil samenwerking tussen gemeente, waterschap en waterleidingbedrijf om te komen tot een gezamenlijk beleid met betrekking tot alles wat met water, afvalwater en zuivering e.d. te maken heeft.

4. Economie, Werk en Sociaal beleid

De nieuwe Gemeente is in 2010 bekend als dé plek om te wonen

De Nieuwe Gemeente stimuleert een brede cultuurbasis, waarbij de lokale talenten zo goed mogelijk worden ondersteund. Ons internationale profiel als Westfries Cultuurlandschap willen we in ieder geval beter waarmaken door extra investeringen in festivals, muziek en musea. Onze festivals en zeilwedstrijden moeten ook in de zomer beter worden benut. In het kader van de streek- , dorps- en stadsvernieuwing worden de lelijke plekken in het toeristisch gebied aangepakt.

Progressief West-Friesland is er een voorstander van dat de voorzieningen in de dorpen blijven. De laatste jaren zijn steeds meer kleine winkeliers en postagentschappen weggetrokken uit de dorpen. De Nieuwe Gemeente formuleert een “blijf”-beleid

Economie bloeit en vernieuwt in de Nieuwe Gemeente
De economie van de Nieuwe Gemeente leunt sterk op een beperkt aantal pijlers: toerisme, scheepsbouw en -onderhoud en landbouw. We maken ons hard voor verbreding van die basis door gericht meerdere nieuwe pijlers te zoeken en te ontwikkelen. De laatste jaren zijn een aantal grote bedrijven, die veel werkgelegenheid boden, naar elders verhuisd. Progressief West-Friesland wil proberen soortgelijke bedrijven te interesseren zich hier te vestigen. De Nieuwe gemeentelijke economie biedt bovenal ruimte aan startende ondernemers en kansen op het terrein van reïntegratie worden benut. Met name het kleinschalige toerisme, waaronder boerencampings, wordt bevorderd en verstening van het buitengebied wordt tegengegaan.

Het midden- en kleinbedrijf
Meer aandacht voor de kleine ondernemers is van groot belang. Veel en hard werken voor een gering inkomen is over het algemeen hun lot. Daar komt dan nog eens bij dat zij bij voortduring met de zorg moeten leven dat het bedrijf het wellicht niet zal redden. Daar waar hun bedrijvigheid een waardevolle voorziening vormt in buurten, wijken en in kleine kernen heeft het gemeentebestuur als tussenpersoon
de taak, te onderzoeken op welke wijze en onder welke voorwaarden van overheidswege hulp bij instandhouding kan worden geboden.

Een eind aan forse kostenstijging
Kostendekkendheid staat als leidraad voorop, maar gemeentelijke belastingen en heffingen worden in principe alleen met het inflatiecijfer verhoogd. Verdere verhogingen zijn strikt gekoppeld aan specifieke doelen. Leges voor niet-commerciële doelen (cultuur, goede doelen) worden afgeschaft. Betaald parkeren wordt alleen op verzoek uitgebreid en het tarievensysteem wordt vereenvoudigd. De toeristenbelasting wordt verder gedifferentieerd zodat families op campings en lowbudgethotels worden ontzien.

Progressief West-Friesland tegen de armoede
Er bestaat in Nederland nog steeds armoede. Dat is Progressief West-Friesland een doorn in het oog.
Progressief West-Friesland is van mening dat de Gemeentepolitiek hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen en er alles aan moet doen deze situatie voor zoveel mogelijk mensen te verbeteren. Deelname aan het arbeidsproces
moet mogelijk gemaakt worden voor hen die kunnen. Langdurig werklozen mogen worden ingezet
voor vrijwilligerswerk.

Toelages voor financieel zwakkeren moeten zo mogelijk worden verhoogd. Gehandicapten, ouderen
en asielzoekers zullen actief worden benaderd om hen te wijzen op hun rechten.

Aanvraagformulieren kunnen wat Progressief West-Friesland betreft eenvoudiger. Progressief West-Friesland wil voor mensen met de laagste inkomens een bijdrage voor culturele en sportieve participatie. Verder denkt Progressief West-Friesland aan een jaarlijkse toeslag van
€ 500,- voor langdurige minima. Gemeentelijke heffingen worden waar nodig kwijtgescholden.

Een minima-effectrapportage om de kwaliteit van het minimabeleid te toetsen wordt onderdeel van het gemeentebeleid.

5. Zorg, Diensverlening en Samenleving

Progressief West-Friesland wil zich inzetten voor het behoud van gesubsidieerde banen en een verdere beperking van de armoedeval. Tevens willen we ons inzetten voor het geven van gerichte informatie aan verschillende doelgroepen over mogelijke kwijtscheldingsmogelijkheden en financiële ondersteuning, het opzetten en ondersteunen van een cliëntenraad en ouderenraad, het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid van nieuwkomers, verbetering van het seniorenvervoer en bestrijding van de eenzaamheid onder senioren. Progressief West-Friesland wil afspraken maken met Energieleveranciers en Waterleidingbedrijven teneinde alles in het werk te stellen om afsluitingen van gas, water en licht te voorkomen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Per 1 januari 2007 wordt de WMO, oftewel de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd.
De gemeente krijgt daarmee de opdracht de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen en daarvoor de voorzieningen te creëren. Hierbij gaat het erom ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, om ondersteuning bij opvoedingsproblemen en bij ontwikkelingsachterstanden van kinderen te verlenen, het tot stand brengen van zorgvoorzieningen, “leeftijdbestendig” huisvestingsbeleid e.d. Progressief West-Friesland wil zich ook inzetten voor inwoners die al jaren het voornemen hebben te verhuizen, maar waarbij hun slechte financiële omstandigheden dat onmogelijk maken. Een tegemoetkoming in de verhuiskosten moet dan mogelijk zijn. Inwoners met een aantoonbare beperking of ziekte zullen gewezen worden op de Wet Voorzieningen Gehandicapten. De WMO dient meer te zijn dan een aanbesteding van huishoudelijke hulp. Progressief West-Friesland staat voor zorg op maat, waarbij het welzijn van de burger centraal staat.

Patiënten- en belangenorganisaties moeten maximaal betrokken worden bij de ontwikkeling van de lokale WMO, voor wat betreft de invulling, voorbereiding, uitvoering en de evaluatie hiervan.

De Nieuwe Gemeente neemt het voortouw bij het opzetten van Steunpunten Mantelzorg, opdat er laagdrempelige informatie en ondersteuning gegeven kan worden aan de mantelzorgers en/of vrijwilligers. Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen rekenen op een financiële ondersteuning van de gemeente. Er wordt collectief goedkoper zorg geregeld, met inachtneming van de keuzevrijheid van de individuele gebruiker.

6. Onderwijs en Jeugd

Wethouder Jeugdzaken, onder andere belast met drugs- en alcoholpreventie.
Progressief West-Friesland wil zich inzetten om onze jeugd te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van drugs- en alcoholgebruik. Hierbij horen Preventie-projecten in samenwerking met scholen en horeca. Samenwerking en regelmatige ontmoeting van mensen die beroepsmatig werkzaam zijn met jeugd is een vereiste. Een centrale melding van knelpunten en ideeën is belangrijk. In elke kern komt een ontmoetingsplek voor jongeren, variërend van hanghok tot jongerencentrum.

Er wordt regelmatig overleg gepleegd met Jongerenraad en jongerenwerkers over alle zaken in de gemeente die de jeugd aangaan met verplichte verslaglegging en terugkoppeling.

De gemeente stimuleert jongerenactiviteiten door jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen voor uitvoering van het beste idee. Activiteiten voor jeugd, zoals huttendorpen, gabberweken o.i.d. in de kernen worden door de gemeente mogelijk gemaakt en gefaciliteerd. 1x per jaar groot popfeest, c.q. talentenfestival o.i.d. zo mogelijk centraal, subsidie door gemeente, georganiseerd door de jeugd zelf.

Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. Dus zorgen we voor huisvesting waar onderwijsvernieuwing tot zijn recht komt. Willen we samen met de scholen werken aan betere voor- en naschoolse opvang en speciale projecten, bijvoorbeeld voor meer weerbaarheid van kinderen. We willen extra investeringen in sport en cultuur en zorgen voor goede samenwerking tussen sportverenigingen, scholen, bibliotheek, jeugd- en jongerenwerk. Elke basisschool krijgt een eigen leerlingenraad. Speciale aandacht gaat uit naar onderwijs voor volwassenen en achterstandsgroepen. Natuureducatie door verenigingen wordt door de gemeente gesteund. Progressief West-Friesland streeft naar samenwerking tussen de openbare en bijzondere scholen.

Muziekonderwijs
Het bestaande muziekonderwijs wordt drastisch gewijzigd. Het geld wordt besteed om alle kinderen kennis te laten maken met muziek. Kennismaken met alle soorten muziek- (instrumenten) op de basisschool door inschakeling van allerlei muzikanten. Leren samen muziek te maken, te zingen etc.

Jeugd en Sport
Sport en bewegen is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van enorm groot belang. Om sport te bevorderen, met name onder de jeugd, wil Progressief West-Friesland:
• 1 of meer sportopbouwwerkers aanstellen om zo de jeugd aan te zetten tot (meer) sporten. Dit zal zijn in samenwerking met scholen, sportverenigingen en sportscholen.
• Schoolzwemmen wordt (her)ingevoerd waar het is afgeschaft, met extra les voor degenen die in groep 5 nog niet kunnen zwemmen.
• De Westfriese Gemeenten betalen mee aan de schaatsbaan in Hoorn. Dan ook schaatsles voor de basisschoolleerlingen, zo mogelijk gratis en anders tegen een zo laag mogelijk tarief.
• De mogelijkheid onderzoeken van een sportpaspoort, waardoor het voor iedereen financieel mogelijk wordt om aan sport te doen en iedereen gratis kan kennismaken met alle sporten die in de gemeente worden aangeboden.
Steunpunt Opvoeding
In iedere school een inloopspreekuur waar ouders terecht kunnen met vragen over opvoeding. Ook bedoeld voor ouders met kinderen in het voortgezet- en middelbaar onderwijs. Laagdrempeligheid! Ter ondersteuning van de opvoeding moet een functionaris komen die voor alle scholen in de gemeente beschikbaar is. Korte lijnen en snelle actie zijn hier essentieel.

Vroegtijdig signaleren van risico’s en problemen bij kinderen
Op wijk- of dorpsniveau komen alle beroepskrachten van verschillende instellingen bij elkaar, om signalen in te brengen en samen afspraken te maken over aanpak van problemen.

Voor ouders betekent dit dat ze niet ‘van het kastje naar de muur’ worden gestuurd. De lijnen zijn kort, er wordt hulp geboden die het beste past bij de vraag en de situatie van het gezin. Het vertrouwelijk omgaan met gegevens is van groot belang.

De Brede School gedachte
Er liggen veel kansen, onder meer door samenwerking tussen verschillende instellingen, zoals school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, verenigingen, bibliotheek, sportaccommodaties en samenwerkings-verbanden tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Progressief West-Friesland wil deze ontwikkeling stimuleren, maar niet opleggen. De ouders moeten meer betrokken worden bij de bestuurlijke kant
van het onderwijs. Kleinschaligheid waarbij het kind centraal staat geniet onze voorkeur.

Gezonde schoolgebouwen
Tijdig reserveren van geld voor nieuwbouw en renovatie van scholen. Het is van groot belang dat kinderen kunnen spelen en leren in een gezonde en prettige omgeving.

7. Ruimtegebruik en Volkshuisvesting

Progressief West-Friesland streeft ernaar het open, weidse groene land te behouden en wil dit alleen in uiterste noodzaak opofferen. Dat houdt in dat voor woningbouw eerst gekeken moet worden naar inbrei-locaties of leegstand van (gemeentelijke) gebouwen en terreinen. Bovendien mag de noodzakelijke “verstening” alleen en uitsluitend aan de bestaande bebouwing. Lintbebouwing in stand houden en bevorderen dat schuren etc. achter de woonhuizen worden gebouwd om de doorkijk te behouden.

Met betrekking tot de voorgenomen grenscorrectie van Hoorn richting de Zwaagdijkweg zal Progressief West-Friesland er op toezien dat de door de gemeente Hoorn toegezegde minimale afstand van 150 meter wordt gehandhaafd. Bedrijventerreinen moeten toegankelijk zijn zonder gebruik te maken van dorpsstraten en andere centrale verbindingswegen in de woonkernen.

Natuur en landschap
Samen met agrariërs werken we aan natuur op de akkers en onze rijke natuurgebieden worden een trekpleister voor natuurliefhebbers, rustzoekers en toeristen. Voor het Middengebied geldt: wat open is moet open blijven. Meer wandelpaden, een speelplek voor kinderen, kansen voor natuur.

In samenwerking met milieuorganisaties worden de natuurwaarden in de gemeente vastgelegd. Beeldbepalende en monumentale bomen worden extra beschermd en onderhouden. Bij het verlenen van een kapvergunning wordt een bijdrage voor een zogenaamd “bomenfonds” gevraagd, gerelateerd aan de waarde van de te kappen boom.

Bouwen in landelijk groen
Progressief West-Friesland is tegenstander van Het Leeker Woonland en andere woningbouwplannen in het gebied rond de Kromme Leek. Dit omdat het een historisch veenriviertje is met landschappelijke en cultuurhistorische waarde en waar de eerste bewoningssporen al meer dan duizend jaren oud zijn.

De Kromme Leek maakt als ecologische verbindingszone deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan het in stand houden van de natuur. In dit gebied vindt bovendien nog veel waardevolle en lonende agrarische bedrijvigheid plaats en de komst van woningen staat haaks op de belangen van de agrariërs. Het gebied van de Kromme Leek is ook van belang als “natuur om de hoek” voor de inwoners van de dorpen en steden binnen de nieuwe gemeente en voor
de buurgemeenten.

Progressief West-Friesland is tegen de slogan “rood voor groen”. Groen heeft waarde op zich en voor het behoud of versterken hiervan moeten financiële middelen worden vrijgemaakt. Burgerinitiatieven voor behoud van landschapsschoon en dorpsschoon verdienen gestimuleerd te worden met extra aandacht, ook financieel, van de gemeente. Nieuwe bomen en groenzones in groenarme wijken.

Natuur
Hoewel de Nieuwe Gemeente één van de meest natuurrijke gemeenten is van West-Friesland vraagt Progressief West-Friesland aandacht voor:
• Planologische bescherming (bestemmingsplannen) van kleine landschappelijke elementen als koebosjes, oude wateringen en kwelslootjes
• Gemeentelijke ondersteuning voor natuur- en milieueducatie van de jeugd.
• Er moeten geen bossen in het Westfriese landschap komen, maar wel per weiland een schuilboom voor het vee.
Wonen
Een forse verlaging van de wachtlijst behalen in de periode tot 2010, aansluitend bij het woningbehoefte-onderzoek en de daarop gebaseerde woonvisie. Dat is de kern van het volkshuisvestingsbeleid wat ons betreft. Gedifferentieerd, duurzaam en aanpasbaar bouwen. Werken aan gemêleerde woonwijken met oog voor veiligheid, geborgenheid en sociale cohesie. Meer aandacht voor woningen voor de zwakkeren in de samenleving, want daarvan heeft de Nieuwe Gemeente er erg weinig. Door bouwen voor senioren en gericht werken aan doorstroming ontstaat er meer ruimte voor starters en gezinnen. Daarom: Realisatie van woningen met name voor ouderen, jongeren en gehandicapten in alle dorpskernen en stad waar een tekort is. Doorstroming wordt bevorderd door gerichte nieuwbouw, met name voor senioren. Levensloopbestendigheid en duurzaamheid van nieuwbouw zijn harde eisen in vergunningverlening.
• Particulier opdrachtgeverschap en het doorbreken van de strakke een eenvormige regie van ontwikkelaars en aannemers voor degenen die daaraan geen behoefte hebben worden bevorderd. Bij nieuwe uitleglocaties wordt tenminste 10% van het aantal beoogde woningen voor zelfbouw gereserveerd.
• Vernieuwing en verbetering van bestaande huurwoningen in met name de sociale sfeer. De schaarse woningen voor deze kwetsbare doelgroep moeten aansluiting vinden bij de hedendaagse kwaliteitseisen.
• Meerjarige afspraken met de woningstichting over woningverbetering, dorpsvernieuwing, en toevoeging van woningen. Stille reserves worden in goed overleg ingezet voor het bouwen op lastige locaties.
• Pro-actieve inzet volkshuisvestingsfonds om doelstellingen bereikbaar te maken
• ruime toepassing van maatschappelijk gebonden eigendom als middel om goedkope koopwoningen in de toekomst bereikbaar te houden voor deze doelgroep.
• Vaststellen van een bouwscenario voor de komende 10 jaar, aansluitend bij de te verwachten woningbehoefte in combinatie met een actieve grondpolitiek.
Slim bouwen:
Samen met jongeren worden mogelijkheden onderzocht zo aantrekkelijk mogelijk te bouwen voor groepen jongeren, die nu wegtrekken naar m.n. de Randstad. Prioriteit geven aan sociale woningbouw, in het bijzonder aan starters- en seniorenwoningen.
• Op de woningmarkt wil Progressief West-Friesland extra aandacht besteden aan de positie van starters, zowel in de huur- als koopsector, de ouderen en gehandicapten.
Waar bouwen: Naar behoefte in de grote kernen met als zwaartepunt woningbouw in de Wieringermeer, oftewel Medemblik Noord
Hoe te bouwen: Veel aandacht voor duurzaam met een heel zuinig gebruik van de beschikbare ruimte. Zo veel mogelijk gebruik maken van inbreilokaties, zoals oude bedrijventerreintjes, lokaties van (voormalige) gemeentelijke gebouwen. Er wordt uitsluitend gebouwd volgens de hoogste milieueisen en energieprestatienormen en constant wordt gezocht naar nieuwe vormen van energiebesparing.
Met wie te bouwen: Zoveel mogelijk in samenwerking met de woningbouwvereniging om betaalbare huurwoningen te krijgen.

De gemeente streeft ernaar samen te werken met een op te richten kopersvereniging van jongeren tussen de 18 en 30 jaar, die samen met de gemeente betaalbare koop gaat realiseren.

De gemeente stelt zich ten doel om iedereen een dak boven het hoofd te geven, ook uitgeprocedeerde asielzoekers!

Ruimte
Progressief West-Friesland wil het landschap in samenwerking met alle gebruikers openstellen door middel van uitbreiding van fiets- en (ecologische) wandelpaden, schaats- en vaarroutes. Er is ruimte voor bezichtiging van boerenbedrijven en verkoop van streekproducten. Gebruik van milieuvriendelijke fluisterboten wordt gestimuleerd. De kleinschalige agrariër moet ingeschakeld worden als beheerder van de (meer open te stellen) groene ruimte (wandel- en fietspaden).

Bedrijventerreinen
Uitbreiding van terreinen kan alleen na herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen. Nieuwe terreinen komen uitsluitend regionaal aan de A7. Plaatselijke bedrijventerreinen zijn alleen beschikbaar voor bestaande bedrijven in de gemeente. Overige bedrijven gaan naar een regionaal bedrijventerrein. Optimaal ruimtegebruik en respect voor het milieu staan voorop. Progressief West-Friesland wil de ontwikkeling van milieuvriendelijke bedrijfsverzamelgebouwen en gebouwen voor starters stimuleren met behulp van de daarbij behorende gemeenschappelijke voorzieningen. De inrichting van de terreinen gebeurt omgevingsvriendelijk.

Kleine kernen
Progressief West-Friesland is voor behoud van hun karakteristieken, inclusief 30 km zones waarin de veiligheid voorop staat voor fietsers en voetgangers. Voorts dienen er voldoende voorzieningen gerealiseerd te worden, naast de al bestaande voorzieningen. Er moeten niet onnodig straten geasfalteerd worden, toeristische fietspaden zijn gewenst. Speelplekken en trapveldjes krijgen een beschermde status en mogen niet verdwijnen, hoogstens verplaatst worden binnen dezelfde kern

Grondbeleid
De gemeentes oefenen actief hun voorkeursrecht uit op bouwgrond voor de sociale woningbouw en, indien noodzakelijk, voor de aanleg van bedrijventerreinen. Als bouwlocatie verdient de Wieringermeer aangrenzend aan het oude centrum van Medemblik prioriteit voor zover het niet over plaatselijke woningbehoefte gaat maar om uitbreiding voor nieuwkomers. Progressief West-Friesland wil een groentax invoeren als groen wordt omgezet in rood.

8. Ouderenzorg
Wonen
Ouderen moeten, zolang zij dit zelf willen en kunnen, in staat worden gesteld zelfstandig te wonen. Daarom moeten er voldoende op ouderen afgestemde woningen zijn, dicht bij winkels en andere voorzieningen. Voor zorgbehoevende ouderen moeten dit aangepaste woningen zijn verbonden aan een zorg- of dienstverlenende instelling. In de kernen waar geen of weinig voorzieningen zijn moeten wél ouderen-woningen beschikbaar zijn, dichtbij een ontmoetingsruimte, zoals wijksteunpunt, dorpshuis of mogelijk de sportkantine. Progressief West-Friesland wil een hernieuwde inventarisatie van ouderenwoningen om te kunnen bepalen welke kernen prioriteit hebben in het woningbouwplan van de Nieuwe Gemeente.

Voorzieningen
Het aanbod van voorzieningen gericht op ouderen verschilt per “oude” gemeente. Er zijn wijksteunpunten in Wognum, Nibbixwoud en Noorder-Koggenland, Oostwoud, servicepunten WonenPlus in Medemblik en Noorder-Koggenland, een eenzaamheidsproject voor ouderen in Medemblik en een mantelzorgproject in Noorder-Koggenland. Gezien de positieve bijdrage die deze voorzieningen en projecten leveren aan het zelfstandig kunnen functioneren van ouderen wil Progressief West-Friesland dat deze voorzieningen, waar zij nog ontbreken, gerealiseerd worden.

Zorg- en dienstverlening
Bij invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning krijgt de gemeente de verantwoording voor de huishoudelijke verzorging bij ouderen. Er zal dan een hernieuwd beroep gedaan worden op mantelzorgers, als gezinsleden, familie, buren ende inzet van vrijwilligers.

Progressief West-Friesland wil mantelzorgers extra ondersteuning bieden, onder andere door beschikbaarstelling van financiën voor het nieuwe mantelzorgproject.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers zijn een onmisbare groep in de genoemde voorzieningen voor ouderen. Zij zetten zich volledig in en moeten daarom volgens Progressief West-Friesland verzekerd zijn van professionele ondersteuning, onkostenvergoeding en de benodigde verzekeringen. Elk jaar wordt er een vrijwilliger van het jaar gekozen.

Participatie en educatie
Progressief West-Friesland vindt burgerparticipatie op elk gebied van wezenlijk belang. De seniorenraden die in de Nieuwe Gemeente functioneren moeten daarom vroegtijdig betrokken worden bij beleid dat op hen is gericht, noem het “begin-spraak”. De gemeente moet de seniorenraad ook structureel betrekken bij het WMO-beleid. Progressief West-Friesland vindt het vanzelfsprekend dat de seniorenraden kunnen beschikken over een eigen budget voor hun (educatieve) activiteiten.

Sport en Beweging
Beweging is belangrijk voor de gezondheid en voor sociaal contact. Progressief West-Friesland is voorstander van een aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten voor ouderen in elke leeftijdsgroep. Naast verzorgingshuizen, wijksteunpunten en sporthallen kunnen ook multifunctionele accommodaties in het kader van de Brede School en sportkantines in kleine kernen hieraan een bijdrage leveren. Deze accommodaties moeten, afhankelijk van de leeftijdsgroep, goed bereikbaar zijn vanuit de ouderenwoningen.

Professionele Ondersteuning
Progressief West-Friesland zal zich inzetten voor professionele ondersteuning van ouderen. Om het ouderenbeleid verantwoord vorm te geven zal/zullen de ouderenwerker(s) in de Nieuwe Gemeente een voldoende aantal uren beschikbaar moeten zijn.

9. Gehandicapten

PWF vindt het onverteerbaar dat gehandicapten niet in alle openbare gebouwen terecht kunnen en wil dat dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. Ook pleiten wij voor (meer) voor gehandicapten toegankelijke openbare toiletten.

Verder spant PWF zich in om mensen met een handicap te laten sporten en stimuleert sportclubs om mensen met een handicap te faciliteren.

10. Dierenwelzijnsbeleid

In de nieuwe gemeente wonen ca. 28.000 mensen. Daarnaast ook heel veel dieren en daar is de gemeente ook voor verantwoordelijk. Daarom vindt Progressief West-Friesland dat er een dierenwelzijnsbeleid moet zijn. Het moet duidelijk zijn dat dit in de portefeuille van 1 wethouder zit.

Met name wil PWF:
• De hondenbezitter is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn dier en voor het opruimen van de hondenpoep. Overlast wordt bestreden door voldoende uitlaatplaatsen en losloopgebieden. Daarnaast stelt de gemeente afvalbakken en schepjes of zakjes beschikbaar.
• De gemeente regelt dat zwerfdieren op een goede manier worden opgevangen en maakt daarvoor afspraken met dierenambulance, asiel en stichting De Bonte Piet. Die krijgen hiervoor financiële ondersteuning.
• Er worden geen vergunningen afgegeven voor circussen met (wilde) dieren, of andere dieronvriendelijke activiteiten.
• De gemeente ondersteunt de biologische veehouderij. Dit betekent ook dat bij gemeentelijke festiviteiten uitsluitend biologische en/ of scharrelgerechten worden aangeboden naast vegetarische voeding.
• Bij beheer van het gemeentelijk groen wordt rekening gehouden met individuele dieren en hun leefgebieden. In het broedseizoen worden in principe geen bomen gekapt en wordt er niet gebaggerd.
• De gemeente maakt afspraken met bouwbedrijven en particulieren voor het aanbrengen van zwaluwpannen en andere nestmogelijkheden bij bouwprojecten.
• Bij kinderboerderijen ligt de nadruk op educatie. De dieren moeten zo natuurlijk en ongestoord mogelijk worden gehouden en er dient streng toegezien te worden op het welzijn van de dieren.
• In de Nieuwe Gemeente worden geen jachtvergunningen afgegeven.

11. Schoon, Groen en milieubewust
De Nieuwe Gemeente is in 2010 groen en milieubewust. Rust, groen en een schoon milieu zijn in de Nieuwe Gemeente van cruciaal belang. Ze vormen ons visitekaartje en dienen beschermd en benut te worden. Strenge energieprestatienormen voor nieuwbouw, vergroening van de woonwijken, gifvrije onkruidbestrijding en groene stroom door het gemeentehuis! Een beter milieu begint met beleid en een goede handhaving.

Het streven van Progressief West-Friesland in de Nieuwe Gemeente is er op gericht dat er concrete doelstellingen geformuleerd worden ten aanzien van het milieubeleid en dat deze gevolgd worden door middel van monitoren.

Bij klein- of grootschalige bouwprojecten wordt in de Nieuwe Gemeente uitsluitend gewerkt met hout met FSC keurmerk. Bedrijven en middenstand worden gevraagd hier aan mee te werken door dit ook niet meer te verkopen.

Bij woningbouw worden de strengste energienormen gehanteerd en wordt zoveel mogelijk met het milieu rekening gehouden. Zonnepanelen, warmtekracht etc. wordt gestimuleerd en niet tegengewerkt door vergunningen en welstandsbeleid.

Lozen op oppervlaktewater alleen toestaan als het niet anders kan en binnen strenge, controleerbare regels Kritisch kijken naar onnodige verlichting, met name ‘s nachts. Duurzaamheid is het uitgangspunt bij het inkoopbeleid van de gemeente.

De gemeente gebruikt voornamelijk gerycled en niet chloorgebleekt papier. Bij elke aanbesteding en (grotere) aankoop wordt een milieukeur toegepast. Koffie en thee in het gemeentehuis is van het Max Havelaar keurmerk. Zo veel mogelijk gebruik van biologische producten.

Voor de gemeente is duurzaamheid uitgangspunt in haar bedrijventerreinen, hetgeen wordt vastgelegd in een beleidsplan. De gemeente ontwikkelt een energiebesparingsplan en stelt zichzelf heldere en controleerbare doelen. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn bij openbaar groenbeheer en onderhoud van bestrating verboden.

De gemeente stimuleert particulieren om natuurvriendelijk te tuinieren. De gemeente stimuleert in haar bermbeheer de versterking van natuurlijke en bloemrijke vegetatie. De gemeentelijke gebouwen gebruiken uitsluitend groene stroom. Voer- en vaartuigen van de gemeente gebruiken energie die zo min mogelijk milieubelastend is.

  • email
  • Facebook
  • Faves
  • Google Bookmarks
  • Hyves
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Print
  • Twitter

Laat een bericht achter